Polityka Prywatności dla Aplikacji „msRADIO 90s” 

Data ostatniej aktualizacji: [01.12.2023]

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy aplikacji „msRADIO 90s”, świadczonej przez MStudio, z siedzibą przy ul. Żytnia 32a/20, 75-818 Koszalin (dalej jako „Operator”).

2. Zakres danych zbieranych przez aplikację

Aplikacja zbiera następujące dane:

 • Dane identyfikacyjne (np. nazwa użytkownika)
 • Informacje o urządzeniu (np. model, wersja systemu operacyjnego)
 • Dane dotyczące korzystania z aplikacji (np. ulubione stacje radiowe, czas słuchania)
 • Lokalizacja geograficzna (opcjonalnie, tylko z wyraźnej zgody użytkownika)

3. Cel przetwarzania danych

Dane zbierane są w celu:

 • Umożliwienia korzystania z aplikacji
 • Personalizacji doświadczeń użytkownika
 • Analizy i ulepszania funkcjonalności aplikacji
 • Marketingu bezpośredniego (tylko z wyraźnej zgody użytkownika)

4. Bezpieczeństwo danych

Operator stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

5. Udostępnianie danych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w następujących przypadkach:

 • Na żądanie organów ścigania
 • W ramach usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (np. hosting danych)
 • W przypadku sprzedaży lub fuzji firmy

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych
 • Sprostowania danych
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych
 • Przenoszenia danych

7. Zmiany w polityce prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Aktualna wersja zawsze dostępna będzie w aplikacji.

8. Kontakt

W sprawach związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres: info@msradio.pl

[EN]

Privacy Policy for the „msRADIO 90s” App

Last updated: [01.12.2023]

 1. Introduction

This Privacy Policy applies to the „msRADIO 90s” app provided by MStudio, located at ul. Żytnia 32a/20, 75-818 Koszalin, Poland (hereinafter referred to as the „Operator”).

 1. Scope of Data Collected by the App

The app collects the following data:

 • Identification data (e.g., username)
 • Device information (e.g., model, operating system version)
 • Data related to the use of the app (e.g., favorite radio stations, listening time)
 • Geographic location (optionally, only with the explicit consent of the user)
 1. Purpose of Data Processing

Data is collected for the purpose of:

 • Enabling the use of the app
 • Personalizing user experiences
 • Analyzing and improving app functionality
 • Direct marketing (only with explicit user consent)
 1. Data Security

The Operator implements security measures to protect data against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction.

 1. Data Sharing

User data may be shared with third parties only in the following cases:

 • At the request of law enforcement authorities
 • As part of services provided by external entities (e.g., data hosting)
 • In case of the sale or merger of the company
 1. User Rights

Users have the right to:

 • Access their data
 • Correct data
 • Delete data (right to be forgotten)
 • Restrict processing
 • Object to data processing
 • Data portability
 1. Changes to the Privacy Policy

The Operator reserves the right to make changes to the privacy policy. The current version will always be available in the app.

 1. Contact

For matters related to personal data, please contact: info@msradio.pl